.: ثـَبت بـــازدیـد :.

×~ بـرای بـازدیـــد خوردن موزیــک ویـدیوی دختـرا باید این شرایـطو رعــایــت کنیـد