[Pro.Pic] [ APink ~ Idol on the Quiz ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
23712

دانلودِ قسمت های حضورِ دخترا در آیدِل آن کوئیز با ساب

√ قسمت 5 با ویکتون و ویکلی در صـ1 ↓

√ قسمت 7 با بومی و مونستااِکس در صـ2 ↓

√ قسمت 8 با بومی و SF9 در صـ3 ↓

√ قسمت 9 با بومی و Teen Top در صـ4 ↓

Continue reading

152 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
23712

[PiC.BTS] [ A PiNk ~ Naver X Dispatch ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2991

عکسایِ محشرِ دخترا برایِ Naver X Dispatch

~ پشت صحنه ی عکسبرداریِ نامجو با زیرنویسِ فارسی در صفحه ی 7 اضافه شد ~

روز 2018/07/11 صفحـه ی 1   روز 2018/07/21 صفحـه ی 2

روز 2019/01/08 صفحـه ی 3   روز 2019/08/21 صفحـه ی 4

روز 2019/02/09 صفحه ی 5  روز 2020/07/15 صفحه ی 6 

روز 2020/09/09 صفحه ی 7 

Continue reading

1,033 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2991

[Diary.PiC] [ Hayoung ~ K-Wave Magazine ]

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

44

~ دایریِ پشت صحنه ی عسکبرداریِ هایونگ برایِ مجله ی K-Wave ~

√ 23 عکسـ در صفحهِ 2 ↓

Continue reading

95 • Panda •
Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

44

[PiC] [ A PiNk ~ Music Bank ]

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

94

کالکشنِ عکسایِ دخترا در راهِ موزیکـ بانـک

√ 112 عکسـ در 2017 صـ1 ↓   √ 312 عکسـ در 2018 صـ2 ↓

√ 62 عکسـ در 2019 صـ3 ↓   √ 12 عکسـ در 2020 صـ4 ↓

× 12 عکس در 2020 اضافه شد ×

Continue reading

515 • Panda •
Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

94

[PiC.Diary.Gif.Vdo] [ Ak ~ Throw the ball ]

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

341

عکـسایِ دخترا برایِ پرتابِ توپ هاشون

√ 2 ویدئو در 2017 در صـ1 ↓   √ 3 ویدئو.5گیفـ.189 عکسـ2018 در صـ2 ↓

√ 1 ویدئو.3گیفـ.28 عکسـ2019 در صـ3 ↓   √ 8 عکسـو 1 ویدئو در 2020 در صـ4 ↓

√ 1 دایری در صفحهِ 5 ↓

Continue reading

581 • Panda •
Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

341

[PiC.Diary] [ AK ~ Birthday Parties 2019 ]

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

2613

مینـی دایری و عکسایِ دخترا برایِ فن میتینگه تولدشون

~ تو سالِ 2019 دخترا برایِ روز تولدشون فن میتینگ گذاشته بودن ~

√ تولدِ نااون صفحهِ 1 ↓   √ تولدِ چورونگـ صفحهِ 2 ↓

√ تولدِ نامجو صفحهِ 3 ↓   √ تولدِ هایونگـ صفحهِ 4 ↓

√ تولدِ بومی صفحهِ 5 ↓   √ تولدِ اونجی صفحهِ 6 ↓

Continue reading

706 • Panda •
Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

2613

[PiC] [ Hayoung^Naeun ~ Nylon Korea Magazine ]

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

55

عکسـایِ دخترا برایِ مجله ی Nylon

√ 5 عکسـ هایونگـ صـ1 ↓

√ 21 عکسـ نـااون صـ2 ↓

Continue reading

253 • Panda •
Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

55

[MDrama.Pic.Tsr] [ HayounG ~ love stay in memory ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
83

دانلود مینـی سـریالِ عشق در ذهن میماند با سابِ فارسی

ادامه مطلب
153 • Panda •
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
83